POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aleksandra Krzywoszańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ENTRY SPOT Aleksandra Krzywoszańska z/s w Brzegu (ul. Lwowska 57 lok 2, 49-300 Brzeg)
 2. Dane kontaktowe do Administratora: jogabrzeg@gmail.com
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
 4. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jeśli informacje nie umożliwiają odniesienia się bezpośrednio do danego użytkownika (lub wymaga to niewspółmiernie dużo czasu i wysiłku), nie stanowią one danych osobistych.
 5. Dane osobowe są zbierane w przypadku kontaktu z Administratorem oraz w przypadku korzystania z usług oferowanych przez Administratora.
 6. Po uprzednim wyrażeniu przez Pana/Panią zgody Administrator może przetwarzać dane osobowe dla celów marketingowych oraz w celu przesyłania na podany adres poczty lub na wskazany numer telefonu informacji handlowych.
 7. Dane osobowe, które Pan/Pani powierza Administratorowi, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:
 • w celu sprawnej komunikacji związanej ze świadczeniem usług przez Administratora,
 • w celu rozpatrywania składanych przez reklamacji, opinii lub zastrzeżeń,
 • w celu prawidłowego świadczenia usług przez Administratora,
 • w celach marketingowych (po uprzednim wyrażeniu zgody).
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych uniemożliwi prawidłowe świadczenie usług przez Administratora. Nie dotyczy to jednak zgody marketingowej.
  2. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy i współpracownicy;
 • podmiotom, którym Administrator zlecił czynności związane ze świadczeniem usług (np. księgowych) na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 • partnerom Administratora lub podmiotom trzecim w celach marketingowych tylko za uprzednią zgodą.
  1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, z zastrzeżeniem pkt. 9, chyba, że:
 • obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw Administratora lub rozstrzyganiu sporów;
 • została wyrażona zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.
  1. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
  2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
  3. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, prawo uzyskania kopii danych, prawo do sprostowania , prawo do usunięcia danych , prawo do ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wycofania zgody, prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Chcąc skorzystać ze swoich uprawnień należy skontaktować się z Administratorem.
  5. Kierując żądanie do Administratora należy czynić to w taki sposób, aby jednoznacznie można ustalić czego dotyczy żądanie,
  6. Odpowiedź na zgłoszenie powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje o przyczynach takiego przedłużenia.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych osobowych w całości lub części jeżeli obowiązujące przepisy prawa zezwalają na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
  8. Pana/Pani dane osobowe przechowane będą przez okres świadczenia usługi na Pana/Pani rzecz przez Administratora oraz przez kolejne 6 lat od zrealizowania umowy, rozwiązanie umowy lub odstąpienia od umowy zawartej z Administratorem dla celów podatkowych, rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z umową zawartą z Administratorem.
  9. W przypadku pytań lub wątpliwości może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem

 

Photo by Maarten van den Heuvel on Unsplash