Regulamin serwisu

REGULAMIN

Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, zasady świadczenia Usług, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność Usługodawcy i Użytkowników.

Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania postanowień Regulaminu.

DEFINICJE:

 • Konsument – Użytkownik korzystający z Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin — niniejszy Regulamin, który dostępny jest pod adresem https://jogabrzeg.pl/regulamin-serwisu/ (wersja pdf. może zostać przesłana Użytkownikowi w wiadomości email na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej).
 • Regulamin Zajęć – załącznik nr 1 do Regulaminu
 • Serwis — serwis internetowy dostępny w domenie https://jogabrzeg.pl/;
 • Umowa — umowa o świadczenie usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 • Usługi — opisane w Regulaminie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu.
 • Usługodawca — Aleksandra Krzywoszańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HSF ALEKSANDRA KRZYWOSZAŃSKA (siedziba: ul. Lwowska 57/2, 49-300 Brzeg, NIP  7471556812)
 • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j.)
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 • Ustawy o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych
 • Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będę publikowane lub udostępniane przez Użytkownika w ramach korzystania z wybranych Usług.
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Serwis dostępny pod adresem internetowym https://jogabrzeg.pl/ prowadzony jest przez Usługodawcę, z którym Użytkownik może skontaktować się z wykorzystaniem formularza udostępnianego w ramach Serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej, tj. wysyłając wiadomość email na adres jogabrzeg@gmail.com
 • Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Regulaminu oraz z polityką prywatności obowiązująca w Serwisie
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym nie podanie danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich Usług dostępnych w ramach Serwisu. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 • Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu wyposażonego w aktualną przeglądarkę internetową wspierającą HTML5, CSS3, Javascript, Cookies i Web Storage.
 • Koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Serwisu i Usług obciążają Użytkownika.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.
 • Korzystanie z Usług może wiązać się z typowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, dlatego też Usługodawca zaleca przedsięwzięcie przez Użytkowników odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania. W szczególności zalecane jest korzystanie przez Użytkowników z programów antywirusowych rekomendowanych dla danego typu oprogramowania.
 • Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i poszczególnych Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje lub uzasadnione interesy Usługodawcy oraz innych Użytkowników i osób trzecich.
 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i do powstrzymywania się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 • Usługodawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. W sytuacji stwierdzenia błędów w ich funkcjonowaniu lub problemów technicznych w korzystaniu z Serwisu Użytkownik może o tym fakcie poinformować Usługodawcę z wykorzystaniem narzędzi do kontaktu udostępnionych w Serwisie. Usługodawca podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego sprawdzenia, konserwacji, aktualizacji lub naprawy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania za pośrednictwem Serwisu  informacji handlowych dotyczących działalności Usługodawcy lub partnerów biznesowych Usługodawcy
 • Wysyłanie przez Użytkownika niechcianych lub zawierających groźby wiadomości do innych jest niedopuszczalne. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości należy skontaktować się z Usługodawcą.
 • Autorskie prawa majątkowe do layoutu Serwisu, logotypów, grafik i treści zamieszczonych w Serwisie lub wiadomościach do Użytkowników wysyłanych przez Usługodawcę lub podmioty działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, a także do układu i kompozycji tych elementów przysługują Usługodawcy.
 • Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek Utworów lub ich fragmentów, umieszczonych w Serwisie przez Usługodawcę lub osoby działające na jego zlecenie lub za jego zgodą, jak również umieszczonych w wiadomościach kierowanych do Użytkownika.

USŁUGI

 • Serwis udostępnia następujące Usługi:
 1. możliwość przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie (Aktualności)
 2. możliwość korzystania z narzędzia do komunikacji z Usługodawcą (Formularz Kontaktowy)
 3. przesyłanie Użytkownikom informacji (w tym informacji handlowych) na wskazany adres poczty elektronicznej (Newsletter)
 • Aktualności umożliwiają Użytkownikowi zapoznanie się z treściami o charakterze ogólnoinformacyjnym udostępnianymi w ramach Serwisu. Informacje takie nie stanowią wiążącej interpretacji, opinii lub porady.
 • Formularz Kontaktowy umożliwia przesyłanie wiadomości tekstowych do Usługodawcy.
 • Newsletter umożliwia otrzymywanie na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informacji (w tym informacji handlowych) dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
 • W celu uniknięcia wątpliwości prezentowanie przez Usługodawcę towarów i usług w ramach Serwisu nie należy traktować jako oferty sprzedaży lecz jako zaproszenie do składania ofert przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu Usługodawca może organizować promocje, konkursy lub inne podobne inicjatywy. Zasady promocji, konkursu lub innej podobnej inicjatywy będą każdorazowo opisane przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 • Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie, co oznacza, że Usługodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Użytkownika na każdą ewentualną płatność w ramach Serwisu.
 • Umowa o świadczenie Usług jest zawierana na czas określony, tj. na czas korzystania z danej Usługi przez Użytkownika.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJE

 • Konsumentowi zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną).
 • W razie skutecznego odstąpienia przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą.
 • Prawo do odstąpienia od umowy opisane powyżej nie dotyczy Użytkowników, którzy nie są Konsumentami.
 • Użytkownik chcąc zgłosić reklamację, powinien skontaktować się z Usługodawcą poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub poprzez wysłanie wiadomości email na adres: jogabrzeg@gmail.com
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 • Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 • Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 • Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej bądź z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Serwisie.
 • Użytkownik składając reklamację co do jakości świadczonych Usług, zobowiązany jest do czynienia tego z zachowaniem dobrych obyczajów i poszanowaniem dóbr osobistych Usługodawcy i innych osób.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 • Rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem stron — w każdej chwili, bez podania przyczyn.
 • W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne zaprzestanie korzystania z Usług.
 • Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Użytkownikiem w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, przy czym przed skorzystaniem z tego uprawnienia Usługodawca wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń oraz do usunięcia skutków naruszeń.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług spowodowane siłą wyższą lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy,
 2. szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 3. skutki nieprawidłowego wykorzystania świadczonej Usługi przez Użytkownika.
  • Jeżeli w Serwisie lub w wiadomościach kierowanych do Użytkowników zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich Usługodawca nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności udostępnianymi na stronach internetowych innych aniżeli Serwis

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 • Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 1.11.2018
 • Użytkownik chcący skorzystać z zajęć JOGA & PILATES musi zaakceptować Regulamin Zajęć.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich publikacji w Serwisie, z zastrzeżeniem, że umowy z Usługodawcą, które zaczęto realizować przed wejściem w życie zmian, są prowadzone na zasadach dotychczasowych, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na przyjęcie nowych rozwiązań.
 • Zmiany Regulaminu mogą być konieczne w przypadku wystąpienia w szczególności następujących okoliczności:
 1. zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 2. powstanie zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
 3. zmian w Serwisie wynikających ze względów bezpieczeństwa,
 4. wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym, technologicznym, zmianami organizacyjnymi Usługodawcy lub zmianami w infrastrukturze wykorzystywanej na potrzeby Serwisu.
 • O treści zmian Regulaminu lub o zaprzestaniu prowadzenia danej Usługi Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę stosownej informacji w Serwisie.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Serwisu przez konsumentów rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 • W przypadku sporów z Użytkownikami nie będącymi konsumentami właściwy jest sąd powszechny wedle siedziby Usługodawcy.
 • Użytkownikom będącym konsumentami na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR).
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
Photo by Alex Block on Unsplash