Regulamin zajęć

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) określa prawa i obowiązki osób uczestniczących w zajęciach JOGA & RELAKS (zwanych dalej „zajęciami”), które są organizowane przez Aleksandrę  Krzywoszańską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HSF ALEKSANDRA KRZYWOSZAŃSKA (siedziba: ul. Lwowska 57/2, 49-300 Brzeg, NIP  7471556812, tel. 603 060 273).

 Informacje ogólne

 1. Korzystanie z zajęć wiąże się z koniecznością zaakceptowania regulaminu.
 2. W celu skorzystania z zajęć należy zakupić karnet lub jednorazowe wejście
 3. Aktualnie informacje na temat karnetów i jednorazowych wejść dostępne są u prowadzącego zajęcia.
 4. Informacje o dostępności i przebiegu zajęć dostępne są u prowadzącego zajęcia.
 5. W zajęciach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Po przedłożeniu pisemnej zgody opiekuna ustawowego prowadzący zajęcia może wyrazić zgodę na uczestnictwo w zajęciach osoby, która ukończyła 16 rok życia.
 6. Klient obowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, regulaminu oraz regulaminów obiektów, w których prowadzone są zajęcia.
 7. Klient zobowiązany jest do użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu wyłącznie w zakresie wskazanym przez prowadzącego zajęcia oraz w zakresie opisanym w regulaminach i instrukcjach.
 8. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminów, wewnętrznych instrukcji, zakazów i nakazów oraz zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do wypadków.
 9. Rzeczy wartościowe i dokumenty powinny być przechowywane w miejscach wskazanych przez prowadzącego zajęcia. Klient na swoją odpowiedzialność i ryzyko pozostawienia rzeczy wartościowe i dokumenty w innych miejscach, aniżeli wskazane przez prowadzącego.
 10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie powstałe na skutek jego działań lub zaniechań szkody, w szczególności za szkody powstałe w przypadku niewłaściwego użytkowania, uszkodzenia lub usunięcia z dotychczasowego miejsca urządzeń i sprzętów.
 11. Wszystkich klientów obowiązuje zakaz podejmowania czynności, które zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Należą do nich w szczególności:
 • korzystanie z zajęć po spożyciu alkoholu, środków odurzających lub innych podobnie działających substancji, a także ich wnoszenie na teren obiektu, w którym mają być prowadzone zajęcia;
 • palenie tytoniu, w tym e-papierosów na terenie obiektu, w którym mają być prowadzone zajęcia;
 • wprowadzanie zwierząt na teren obiektu, w którym mają być prowadzone zajęcia;
 • przebywanie w miejscach wyłączonych z ogólnego dostępu;
 • niszczenie, zabrudzanie oraz usuwanie wszelki tablic, informacji oraz sprzętu i wyposażenia;
 • wnoszenie jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych na teren obiektu, w którym mają być prowadzone zajęcia;
 • używanie sprzętu i wyposażenia do innych celów niż jest przeznaczony lub używanie sprzętu i wyposażenia uszkodzonego, niesprawnego technicznie, czy nieczynnego;
 • łamanie instrukcji korzystania z urządzeń i wyposażenia;
 • nieprzestrzeganie instrukcji i zaleceń prowadzącego zajęcia;
 • podejmowanie zachowań mogących wywołać u innych zażenowanie lub które mogą zostać potraktowane jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu Kodeksu wykroczeń;
 • filmowanie lub fotografowanie bez uzyskania wcześniejszej wyraźnej zgody prowadzącego zajęcia.
 1. Zabrania się prowadzenia bezpośrednio przed zajęciami, w trakcie zajęć oraz bezpośrednio po zajęciach, bez wyraźnego zezwolenia prowadzącego zajęcia, jakiejkolwiek działalności handlowej lub usługowej.
 2. Klient jest zobowiązany do zgłaszania prowadzącemu zajęcia wszelkich usterek zauważonych na terenie obiektu, w którym mają być prowadzone zajęcia, jak również wszelkich nieprawidłowości, które pojawiłyby się w trakcie prowadzenia zajęć.
 3. Prowadzący zajęcia jest upoważniony do niewpuszczenia na teren obiektu lub bezpośrednio na zajęcia osoby, która postępuje w sposób naruszający regulamin. Prowadzący zajęcia może również wyprosić z zajęć osobę, która narusza regulamin.
 4. Naruszanie regulaminu przez klienta może skutkować podjęciem w stosunku do niego dalszych kroków prawnych.
 5. Klient zobowiązany jest przekazać prowadzącemu zajęcia wszelkie znalezione i nie należące do niego przedmioty.
 6. Prowadzący zajęcia nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do uczestnictwa w zajęciach klient przed przystąpieniem do zajęć, powinien zasięgnąć profesjonalnej porady medycznej.
 7. W stosunku do klientów nie będących konsumentami odpowiedzialność prowadzącego zajęcia ograniczona jest do winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa.
 8. Skargi/wnioski/opinie składać należy drogą e-mailową, na adres jogabrzeg@gmail.com, odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 14 dni od daty otrzymania skargi/wniosku/opinii.

Zajęcia

 1. Z zajęć mogą korzystać osoby zdrowe i w pełni sprawne ruchowo. Jeśli klient jest pod opieką lekarza, rehabilitanta lub fizjoterapeuty,  zaleca się by skonsultował z nim przed rozpoczęciem zajęć kwestię dopuszczalnych dla niego ćwiczeń i ich intensywności. Informacje uzyskane od specjalisty klient powinien przekazać prowadzącemu zajęcia przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Kobiety w ciąży przed skorzystaniem z zajęć powinny skonsultować to z lekarzem oraz powinny poinformować prowadzącego zajęcia o swoim stanie.
 3. Kobiety w okresie menstruacji przed zajęciami powinny zgłosić się do prowadzącego zajęcia celem dostosowania ćwiczeń do ich stanu.
 4. Jeżeli klient nie zastosuje się do zaleceń specjalisty lub nie poinformuje o swoim stanie zdrowia prowadzącego zajęcia, wówczas bierze on udział w zajęciach na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach wiąże się z ryzykiem i przystępując do udziału w zajęciach akceptuje ryzyko wystąpienia ewentualnych urazów lub rozstrojów zdrowia.
 6. Klient, aby skorzystać z zajęć jest zobowiązany posiadać zmienny strój zgodny z wytycznymi prowadzącego zajęcia.
 7. Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie klient nie powinien brać udziału w zajęciach jeżeli:
 • spożyły posiłek lekki krócej jak na godzinę przed rozpoczęciem zajęć,
 • spożył posiłek obfity na krócej jak na trzy godziny przed rozpoczęciem zajęć,
 • przed zajęciami przez kilka godzin przebywał na silnym słońcu lub był w solarium,
 • przed zajęciami przebywał w saunie, na zajęciach rehabilitacyjnych lub na masażu.
 1. Klient zobowiązany jest do punktualnego pojawiania na zajęciach. Po rozpoczęciu zajęć prowadzący może nie wyrazić zgody na dołączenie do zajęć, jeżeli będzie to istotnie zakłócało plan zajęć.
 2. Jeśli zajęcia rozpoczną się z opóźnieniem z winy klienta, zajęcia nie zostaną wydłużone o czas opóźnienia.
 3. Klient, który pierwszy raz uczestniczy w zajęciach zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu prowadzącemu zajęcia przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu ćwiczeń bez zgody prowadzącego zajęcia.
 5. Jeśli w trakcie zajęć klient źle się poczuje, w szczególności pojawią się u niego duszności, bóle lub zawroty głowy, wówczas niezwłocznie powinien o tym poinformować prowadzącego zajęcia.
 6. Sprzęt, z którego korzysta klient, po zajęciach powinien on odłożyć na miejsce wskazane przez prowadzącego zajęcia.

Karnety

 1. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie na gotówkę, jak również zabronione jest przekazywanie go osobom trzecim. Prowadzący zajęcia ma prawo identyfikacji klienta na podstawie dowodu tożsamości.
 2. Karnety jest ważny 30 dni od daty zakupu.
 3. Klient powinien poinformować prowadzącego zajęcia o tym, że nie będzie uczestniczyć w konkretnych zajęciach, w formie wiadomości email lub sms co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć celem umożliwienia prowadzącemu zajęcia ewentualne zminimalizowanie kosztów związanych z brakiem uczestnictwa klienta we wcześniej zaplanowanych zajęciach.
 4. Niewykorzystanie zajęć w okresie obowiązywania karnetu nie skutkuje wydłużeniem okresu obowiązywania karnetu.
 5. Klient nabywając karnet korzysta z promocji polegającej na obniżeniu ceny jednorazowego korzystania z zajęć o 50% i w związku z tym w przypadku rezygnacji z karnetu rozliczenia będą dokonywane przy zastosowaniu zwykłej stawki za zajęcia w których brał udział klient.
 6. Cena jednorazowych zajęć poza karnetem wynosi 30 zł.
 7. Osoby, które wykupiły karnet a chcą dokupić dodatkowe jednorazowe wejścia mogą skorzystać z promocji i nabyć jednorazowe wejścia za cenę 20 zł.
 8. Klient chcąc otrzymać fakturę powinien zgłosić ten fakt przy zakupie karnetu lub jednorazowego wejścia.
 9. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego zajęcia klientowi przysługuje prawo żądanie przedłużenia karnetu o odwołane zajęcia.

Kwestie końcowe

 1. Regulamin w aktualnym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 1.09.2018 roku.
 2. Prowadzący zajęcia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez prowadzącego zajęcia z zastrzeżeniem, że o ile osoby, które przed dokonaniem zmian w regulaminie zakupiły karnet nie wyraziły zgody na zmianę regulaminu, to do czasu zakończenia obowiązywania karnetu osoby te związane są postanowieniami dotychczasowego regulaminu.
 3. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy w terminie 14 dni od zawarcia umowy na podstawie ustawy z z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j). W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • o świadczenie usług związanych wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 1. Przystępując do zajęć klient będący konsumentem świadomie rezygnuje z prawa do odstąpienia od umowy związanej z zakupem karnetu.
 2. W przypadku konieczności odwołania zajęć, bez względu na przyczynę, klienci będą o tym informowani w formie wiadomości sms lub drogą mailową.
 3. Klienci będący konsumentami mają możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności mogą skorzystać z pomocy powiatowego rzecznika konsumentów.
 4. Spory z klientami nie będącymi konsumentami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca organizacji zajęć lub wedle siedziby prowadzącego zajęcia.

 

Chcesz dołączyć do nas?

Masz pytanie?

+48 603 060 273

+48 793 385 445

jogabrzeg@gmail.com